วัดโตโชไดจิ

พุทธศาสนสถานในประเทศญี่ปุ่น

โดย Kasetsart Dechkul   

วัดโตโชไดจิ[Toshodaiji]   นับเป็นวัดพุทธสำคัญอีกวัดหนึ่ง โดยเป็นวัดหลักของพุทธศาสนานิกายRitsu สร้างในสมัยนาระ สร้างโดยพระภิกษุชาวจีนเชียนเซนหรือกันจิน[Ganjin] ได้จาริกเผยแผ่ถึงญี่ปุ่นใน ค.ศ. 753 หลังจากเรืออับปางหลายครั้งจนกระทั่งตาบอดกว่าจะถึงญี่ปุ่น ค.ศ.762 มีโอกาสแสดงธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระจักรพรรดิโชมุและเหล่าข้าราชบริพาร สร้างความศรัทธาจนถึงกับให้สร้างวัดสำหรับท่าน และให้การอุปถัมภ์อย่างเต็มที่สถาปัตยกรรมทั่วไปของวัดนี้ไม่เสียหายมากนัก จึงยังคงรูปร่องรอยของสถาปัตยกรรมสมัยนาระตอนปลายได้ค่อนข้างสมบูรณ์ อาคารสำคัญมีมหาวิหารใหญ่หรือคอนโด[Kondo]   และอาคารอื่นๆ เช่น Koro  ,Kyozo ,Hozo เป็นต้น

วิหารใหญ่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่ 3 องค์ และอื่นๆอีกจำนวนมาก และที่สำคัญคือผลงานจิตรกรรมแห่งสมัยที่มีอิทธิพลต่อจิตรกรรมสมัยต่อมา

นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำหรับแสดงธรรม[Kodo]  พระเจดีย์ 5 ชั้น หอกลอง ห้องเก็บพระคัมภีร์  มีลักษณะตามแบบสถาปัตยกรรมจีน มีอาคารพิเศษเป็นอาคารเล็ก 2 หลังสร้างตามแบบสมัยยาโออิเป็นแบบญี่ปุ่นแบบปิดมิดชิดไม่มีหน้าต่าง แต่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องแทนหญ้า

ในปี ค.ศ. 1998 วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก[UNESCO]ให้เป็นมรดกโลก

การเดินทางมาวัดโตโชไดจิ  สามารถเดินมาจากสถานี Nishinokyo ไม่นานมากนัก ถ้าเดินทางมาโดยรถไฟ เริ่มที่สถานีKintetsu Nara มายังสถานี Yamato-Saidaiji จากนั้นจึงเปลี่ยนมาสาย Kintetsu Kashihara และลงที่สถานี Nishinokyo ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ค่าใช้จ่าย 250 เยน

ส่วนใครที่อยากเดินทางโดยรถประจำทางก็สะดวกเช่นกัน โดยขึ้นรถประจำทางสาย 70  72 และ 97 ที่สถานี JR Nara ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ค่าใช้จ่าย 240 เยน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Kasetsart Dechkul

Kasetsart Dechkul @kasetsart.dechkul

แสดงความคิดเห็น