วัดโตโชไดจิ

พุทธศาสนสถานในประเทศญี่ปุ่น

โดย Kasetsart Dechkul   21 ก.พ. 2557

วัดโตโชไดจิ[Toshodaiji]   นับเป็นวัดพุทธสำคัญอีกวัดหนึ่ง โดยเป็นวัดหลักของพุทธศาสนานิกายRitsu สร้างในสมัยนาระ สร้างโดยพระภิกษุชาวจีนเชียนเซนหรือกันจิน[Ganjin] ได้จาริกเผยแผ่ถึงญี่ปุ่นใน ค.ศ. 753 หลังจากเรืออับปางหลายครั้งจนกระทั่งตาบอดกว่าจะถึงญี่ปุ่น ค.ศ.762 มีโอกาสแสดงธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระจักรพรรดิโชมุและเหล่าข้าราชบริพาร สร้างความศรัทธาจนถึงกับให้สร้างวัดสำหรับท่าน และให้การอุปถัมภ์อย่างเต็มที่สถาปัตยกรรมทั่วไปของวัดนี้ไม่เสียหายมากนัก จึงยังคงรูปร่องรอยของสถาปัตยกรรมสมัยนาระตอนปลายได้ค่อนข้างสมบูรณ์ อาคารสำคัญมีมหาวิหารใหญ่หรือคอนโด[Kondo]   และอาคารอื่นๆ เช่น Koro  ,Kyozo ,Hozo เป็นต้น

วิหารใหญ่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่ 3 องค์ และอื่นๆอีกจำนวนมาก และที่สำคัญคือผลงานจิตรกรรมแห่งสมัยที่มีอิทธิพลต่อจิตรกรรมสมัยต่อมา

นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำหรับแสดงธรรม[Kodo]  พระเจดีย์ 5 ชั้น หอกลอง ห้องเก็บพระคัมภีร์  มีลักษณะตามแบบสถาปัตยกรรมจีน มีอาคารพิเศษเป็นอาคารเล็ก 2 หลังสร้างตามแบบสมัยยาโออิเป็นแบบญี่ปุ่นแบบปิดมิดชิดไม่มีหน้าต่าง แต่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องแทนหญ้า

ในปี ค.ศ. 1998 วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก[UNESCO]ให้เป็นมรดกโลก

การเดินทางมาวัดโตโชไดจิ  สามารถเดินมาจากสถานี Nishinokyo ไม่นานมากนัก ถ้าเดินทางมาโดยรถไฟ เริ่มที่สถานีKintetsu Nara มายังสถานี Yamato-Saidaiji จากนั้นจึงเปลี่ยนมาสาย Kintetsu Kashihara และลงที่สถานี Nishinokyo ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ค่าใช้จ่าย 250 เยน

ส่วนใครที่อยากเดินทางโดยรถประจำทางก็สะดวกเช่นกัน โดยขึ้นรถประจำทางสาย 70  72 และ 97 ที่สถานี JR Nara ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ค่าใช้จ่าย 240 เยน

Was this article helpful?

รายงานข้อผิดพลาด

0
0
Kasetsart Dechkul

Kasetsart Dechkul @Kasetsart Dechkul

แสดงความคิดเห็น