ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ จินจา

ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์บนเกาะเอะโนะชิมะ

ศาลเจ้าบนเกาะเอะโนะชิมะ (Enoshima) เกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคามาคุระ (Kamakura) ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ จินจา ประกอบไปด้วยศาลเจ้าเล็กๆ 3 ศาลเจ้าคือ ศาลเจ้าเฮะซึตโนะมิยะ (Hetsunomiya) ศาลเจ้านะคะซึตโนะมิยะ (Nakatsunomiya) และศาลเจ้าโอะคุซึตโนะมิยะ (Okutsunomiya) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทพธิดา สามพี่น้อง และเทพเจ้า Hadaka Benten เทพเจ้าแห่งดนตรี

0
0