ตะลุยโตเกียวกับรถไฟฟ้าใต้ดินโตเกียว 2

ฉันรักที่นี่ " โตเกียวทาวเวอร์ "

โดย Wanida Kaewwong   17 ก.พ. 2557

โตเกียวทาวเวอร์  (Tokyo Tower) คือหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตมินะโตะ กรุงโตเกียว มีความสูง 332.6 เมตร  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2501

นอกจากจะเป็นหอคอยที่ไว้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ แล้วโตเกียวทาวเวอร์ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโตเกียวอีกด้วย โดยปีหนึ่งจะมีคนเข้าชมหอมากกว่า 2 ล้าน 5 แสนคน บริเวณหอคอยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนล่างสุดเป็นอาคารสูง 4 ชั้นที่ตั้งอยู่ใต้หอโดยตรง ภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ ร้านคา ภัตตาคาร ฯลฯ อีก 2 ส่วนที่เหลือเป็นจุดชมทัศนียภาพของหอคอย ตั้งอยู่บนความสูง 150 เมตร และ 250 เมตรตามลำดับ

(อ้างอิงข้อมูล : http://th.wikipedia.org/wiki/)

ถ่ายภาพโดย Wanida Kaewwong
สมาชิก JapanTravel