วัดโคะฟุกุจิ วัดที่งดงามของนารา

ชมเจดีย์ห้าชั้น และอาคารแปดเหลี่ยมอายุพันกว่าปี

โดย Suwannee Payne   15 พ.ค. 2557

วัดโคะฟุกุจิ (Kōfuku-ji) วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เมืองนาราเป็นเมืองหลวง ที่มีอาคารเก่าแก่ดั้งเดิมคือเจดีย์ห้าชั้น โกะจุ-โนะ-โตะ (gojū-no-tō) และอาคารแปดเหลี่ยม นานเอ็ง-โดะ (Nan'en-dō) ที่งดงาม แต่อาคารหลักของวัดคืออาคาร Central Golden Hall นั้นปิดซ่อมแซมไปจนถึงปี 2018

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์