category image

การเดินทาง

12 กระทู้
รถไฟ Holiday Rapid View Yamanashi 9

รถไฟ Holiday Rapid View Yamanashi

Suwannee Payne

รถไฟสองชั้น Holiday Rapid View Yamanashi เป็นรถไฟที่จะนำคุณจากชินจุกุไปสู่พื้นที่ยะมะนะชิ

โตเกียว
Tokyo Train Tunes ตอน 4 - อุเอะโนะ

Tokyo Train Tunes ตอน 4 - อุเอะโนะ

Suwannee Payne

จนถึงบัดนี้ ละแวกสถานีอุเอะโนะได้ให้ภาพที่ดีที่สุดของละแวกสถานีต่างๆ บนรถไฟสายยะมะโนะเตะ สำหรับเรื่องเสียงเพลงบนชานชาลา เราจะใ..

โตเกียว
Tokyo Train Tunes ตอน 6 - คันดะ

Tokyo Train Tunes ตอน 6 - คันดะ

Suwannee Payne

ด้วยสถานีกินซ่า สถานียุระคุโชะ และสถานีโตเกียวทางตอนใต้ และสถานีอะคิฮะบะระตั้งอยู่ทางเหนือ สถานีคันดะอาจจะเป็นเพียงสถานีเปลี่ย..

โตเกียว