Found: 3 results
ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 20 นาที่จากตัวเมืองโกเบ ศูนย์กลางของสายการบินราคาประหยัด 
มาเยี่ยมชมสนามบินนานาชาตินาริตะ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดของคุณ พบการทำบางสิ่งที่สนุก ก่อนการเดินทางของคุณ หอสังเกตการณ์ เก้าอี้นวด โรงแรมแคปซูลและอื่นๆ