category image

การเดินทาง

41 กระทู้
Tokyo Train Tunes ตอน 6 - คันดะ

Tokyo Train Tunes ตอน 6 - คันดะ

Suwannee Payne

ด้วยสถานีกินซ่า สถานียุระคุโชะ และสถานีโตเกียวทางตอนใต้ และสถานีอะคิฮะบะระตั้งอยู่ทางเหนือ สถานีคันดะอาจจะเป็นเพียงสถานีเปลี่ย..

โตเกียว