category image
5 กระทู้
โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

กลาง เมษายน - ปลาย พฤษภาคม

ฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึตริ (Fuji Shibazakura Matsuri)งานเทศกาลดอกชิบะซะกุระหรือดอก phlox มีขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึ..

ยามานาชิ ¥600
งานเทศกาลฟูจิชิบะซะกุระ

งานเทศกาลฟูจิชิบะซะกุระ

กลาง เมษายน - ปลาย พฤษภาคม

ทานไอศครีมดอกซากุระ หอมและอร่อย ชมวิวภูเขาฟูจิและทุ่งดอกไม้สีชมพู

ยามานาชิ
งานเทศกาลสมุนไพรฟูจิคะวะกุชิโกะ

งานเทศกาลสมุนไพรฟูจิคะวะกุชิโกะ

กลาง มิถุนายน - ต้น กรกฎาคม

ชมภาพทุ่งดอกไม้สีม่วงที่แผ่กระจายตัดกับสีฟ้าของน้ำและท้องฟ้า มีภูเขารายล้อม และแน่นอนภูเขาฟูจิ ภูเขาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

ยามานาชิ
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม