category image
49 กระทู้
ตลาดนัด 'Best Flea Market'

ตลาดนัด 'Best Flea Market'

วันศุกร์ - 9 มิถุนายน

เบส ฟลีมาร์เก็ต (Best Flea Market) จัดขึ้นเดือนละครั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ลานชั้นล่างของอาคาร Tokyo International Forum ไม่ไกลจาก..

โตเกียว 2 ฟรี
เทศกาล Mitama Matsuri

เทศกาล Mitama Matsuri

กลาง กรกฎาคม

ศาลเจ้ายะสุคุนิ (Yasukuni) ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโตเกียว ทางตอนเหนือของพระราชวังอิมพีเรียล ได้จัดให้มีเทศกาลโคมไฟขึ้นทุกปี ม..

โตเกียว
เทศกาลปลาทองเอโดะกะวะ

เทศกาลปลาทองเอโดะกะวะ

ปลาย กรกฎาคม

ทุกๆ ปี ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เทศบาลเอโดะกะวะได้จัดให้มงานเทศกาลปลาทองขึ้นในสวนสาธารณะเงียวเซ็น (Gyosen)

โตเกียว ฟรี

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม