category image
2 กระทู้
เทศกาล Yukidaruma Snowman 2025

เทศกาล Yukidaruma Snowman 2025

ต้น กุมภาพันธ์

ชื่นชมสโนว์แมนทุกแบบทุกขนาดได้ที่ชิระมิเนะ (Shiramine) และคุวะจิมะ (Kuwajima) ในหุบเขาอิชิคะวะ (Ishikawa) ของพื้นที่ฮะคุซาน (H..

อิชิคาวะ
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม