category image

วัฒนธรรม

1 กระทู้
วัดบิชะมอนเท็น เมียวโฮะจิ,ฟูจิ 9

วัดบิชะมอนเท็น เมียวโฮะจิ,ฟูจิ

Suwannee Payne

เดินประมาณสิบห้านาทีจากสถานีโยะชิวะระ ซึ่งเป็นสถานีถัดจากเมืองฟูจิไปหนึ่งสถานี เป็นที่ต้้งของวัดบิชะมอนเท็น เมียวโฮะจิ (Bisham..

ชิสึโอกะ