category image

ความงามและสปา

2 กระทู้
วะคุระ ออนเซ็น  รีสอร์ท

วะคุระ ออนเซ็น รีสอร์ท

Suwannee Payne

วะคุระ ออนเซ็น รีสอร์ท เป็นน้ำพุร้อนในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมานานกว่า 1200 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลบนคาบสมุทรโนะโตะ นั่งรถไฟในระยะใกล้ๆ จ..

อิชิคาวะ
โรงอาบน้ำโคะโซะยุ ในยะมะชิโระ ออนเซ็น

โรงอาบน้ำโคะโซะยุ ในยะมะชิโระ ออนเซ็น

Suwannee Payne

มาแช่ตัวคลายเมื่อยล้า โรงอาบน้ำที่สร้างเลียนแบบโรงอาบน้ำในสมัยเมจิ ที่ยะมะชิโระ ออนเซ็น หมู่บ้านน้ำพุร้อน ในจังหวัดอิชิคะวะ

อิชิคาวะ