category image

กิจกรรม

1 กระทู้
หน้าผา Tojinbo ในฟุคุอิ 8

หน้าผา Tojinbo ในฟุคุอิ

Suwannee Payne

หน้าผาโทะจินโบะนั้นงดงามมากจริงๆ ทอดตัวยาวออกไปในทะเลญี่ปุ่น สถานที่แห่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่งดงามและน่าเศร้า

ฟุคุอิ