Found: 198 results

อุโมงค์วิสทีเรียที่คะวะชิ (Kawachi)

ในฤดูใบไม้ผลิ อุโมงค์ดอกวิสทีเรียและสวนดอกไม้ที่สวนคะวะชิ ฟุจิ-เอ็น (Kawachi Fuji-en) ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาสู่กิตะคิวชูทางภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่น

โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

ฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึตริ (Fuji Shibazakura Matsuri)งานเทศกาลดอกชิบะซะกุระหรือดอก phlox มีขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี