category image

เที่ยวกลางคืน

1 กระทู้
เท็นจิน มัตซึริ

เท็นจิน มัตซึริ

ปลาย กรกฎาคม

ที่หนักหลายร้อยกิโลกรัม ในเวลา 18:00 นาฬิกา ขบวนแห่เรือก็เริ่มขึ้นที่แม่น้ำโอะกะวะ (Okawa

โอซาก้า