category image
1 กระทู้
กิออนมัตซึตริ 2024

กิออนมัตซึตริ 2024

1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม

กิออน มัตซึตริ เป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองเกียวโต ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนกรกฏาคมที่ศาลเจ้ายะสะกะ

เกียวโต

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม