category image

การเดินทาง

44 กระทู้
Tokyo Train Tunes ตอน 6 - คันดะ

Tokyo Train Tunes ตอน 6 - คันดะ

Suwannee Payne

ด้วยสถานีกินซ่า สถานียุระคุโชะ และสถานีโตเกียวทางตอนใต้ และสถานีอะคิฮะบะระตั้งอยู่ทางเหนือ สถานีคันดะอาจจะเป็นเพียงสถานีเปลี่ย..

โตเกียว
Tokyo Train Tunes ตอน 5 - อะคิฮะบะระ

Tokyo Train Tunes ตอน 5 - อะคิฮะบะระ

Suwannee Payne

ละแวกอะคิฮะบะระสถานที่ไฮเทคและโอะตะกุที่มีชื่อเสียงก้องโลก ละแวกนี้ไม่เป็นที่สองรองจากใคร ถ้าคุณเคยมาที่นี่แล้ว คุณจะอยากมาอีก..

โตเกียว

Harumi Wharf

Harumi Wharf is a beautiful pier that gives an unobstructed view of Tokyo Bay and the surrounding harbour. Known to be favoured port of call for cru..

โตเกียว