category image
1 กระทู้
บุงเกียว อะจิไซ มัตซึริ

บุงเกียว อะจิไซ มัตซึริ

ต้น - กลาง มิถุนายน

เขตบันเกียว ใจกลางกรุงโตเกียว เป็นที่ที่จัดงานเทศกาลดอกไม้ 5 อย่างทุกๆ ปี เริ่มจากต้นพลัมในเดือนกุมภาพันธ์ ตามด้วยดอกซากุระบาน..

โตเกียว 1 ฟรี

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม