Found: 3 results
บริการเช่าจักรยานโดะโคะโมะ (Docomo Bicycle Sharing) มีบริการให้เช่าจักรยานในพื้นที่ใจกลางกรุงโตเกียว
เมืองโคะฟุ (Kofu) ไม่ได้พัฒนาเป็นเพียงศูนย์กลางการค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางสถานีรถไฟ และเมืองปราสาท ดังนั้นเราจึงได้เห็นห้างสรรพสินค้า ปราสาท และสวนมากมาย ในขณะที่เราปั่นจักรยานไปรอบๆ
Popular